แนะนำบริษัท

บริษัท ทีมบิลท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารในอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฟาร์มสุกร โรงฟักไข่ โรงอาหาร อาคารที่พักอาศัย สำนักงาน ห้องเย็น โรงเก็บวัสดุ และระบบก๊าซชีวภาพ โดยการออกแบบโครงสร้างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Precast System Technology) อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง บ้านพัก อพาร์ทเม้นท์ และสำนักงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในทุกภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมการเกษตร

บริษัทฯ มีความภูมิใจที่ได้ให้บริการงานก่อสร้างโรงเรือนมากกว่า 3,000 หลัง ซึ่งคิดเป็นพื้นที่มากกว่า 3,500,000 ตารางเมตร รวมมูลค่างานก่อสร้างมากกว่า 4,000 ล้านบาท ประกอบด้วยโรงเรือนปศุสัตว์ อาคารประกอบ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ส่วนงานก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยมีมูลค่ารวมมากกว่า 1,500 ล้านบาท

บริษัท ทีมบิลท์ ภูมิใจที่เป็นผู้นำด้านการก่อสร้างของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย โดยมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าได้รับความพึงพอใจ 100%

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 

 

 

 

 

พันธกิจ

  1. สร้างผลงานที่มีมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพ ระยะเวลา ความปลอดภัย และราคาที่สอดคล้องกับงบประมาณ
  2. พัฒนาเทคนิคการก่อสร้างและการบริหารจัดการขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตขององค์กร
  3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและปลูกฝังจริยธรรมสู่พนักงานทุกระดับชั้นขององค์กร เพื่อให้พนักงานเป็นมืออาชีพรองรับบริการแก่ลูกค้า

 

 

 

ค่านิยม

  1. เป็นหนึ่งในหัวใจลูกค้า
  2. คุณภาพเป็นเลิศ
  3. ซื่อสัตย์และโปร่งใส
  4. พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
  5. รับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
  6. ชีวิตมีสุขในการทำงาน