ค่านิยม

Previous
Next

1. เป็นหนึ่งในหัวใจลูกค้า
2. คุณภาพเป็นเลิศ
3. ซื่อสัตย์และโปร่งใส
4. พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
5. รับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
6. ชีวิตมีสุขในการทำงาน