บริการด้านการออกแบบ

Previous
Next

1. ให้คำปรึกษาด้านงบประมาณควบคู่กับการออกแบบเพื่อผลตอบแทนสูงสุดของการลงทุนโครงการ
2. สรุปแบบก่อสร้างทั้งส่วนโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม เพื่อยื่นขออนุญาตการก่อสร้าง