Responsive image

พันธกิจ

1. สร้างผลงานที่มีมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพ ระยะเวลา ความปลอดภัย และราคาที่สอดคล้องกับงบประมาณ

2. พัฒนาเทคนิคการก่อสร้างและการบริหารจัดการขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตขององค์กร

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและปลูกฝังจริยธรรมสู่พนักงานทุกระดับชั้นขององค์กร เพื่อให้พนักงานเป็นมืออาชีพรองรับบริการแก่ลูกค้า

Responsive image