ภาษาไทย

การอบรมของบริษัท ทีมบิลท์ ประจำปี 2557 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน ในหัวข้อ:

- Competencies
- Balance Scorecard
- 8M for Construction
- Central Control Assurance
อ่านต่อ

English

Team Built Seminar 2014 in to improve knowledge and skill of our TBC family members in topics:

- Competencies
- Balance Scorecard
- 8M for Construction
- Central Control Assurance
Read More