Responsive image

เอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์

ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัย และการบริหารงานอย่างมืออาชีพ
ทำให้บริษัท ทีมบิลท์ สามารถเสนองานก่อสร้างที่มีมาตรฐานสูง แล้วเสร็จได้ตามเวลาที่กำหนด

1. การออกแบบด้านวิศวกรรมตรงตามมาตรฐานสากลเพื่อการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด

2. การก่อสร้างได้มาตรฐานสากล และเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ

3. ควบคุมคุณภาพ งบประมาณ ตารางเวลา และการก่อสร้าง โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ

Responsive image