Responsive image

เอกลักษณ์เฉพาะ
          ของผลิตภัณฑ์

ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัย และการบริหารงานอย่างมืออาชีพทำให้บริษัท ทีมบิลท์ สามารถเสนองานก่อสร้างที่มีมาตรฐานสูง แล้วเสร็จได้ตามเวลาที่กำหนด

  • การออกแบบด้านวิศวกรรมตรงตามมาตรฐานสากลเพื่อการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด
  • การก่อสร้างได้มาตรฐานสากล และเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ
  • ควบคุมคุณภาพ งบประมาณ ตารางเวลา และการก่อสร้าง โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ
อ่านต่อ
Responsive image

บริการด้านการออกแบบ

  • ให้คำปรึกษาด้านงบประมาณควบคู่กับการออกแบบเพื่อผลตอบแทนสูงสุดของการลงทุนโครงการ
  • สรุปแบบก่อสร้างทั้งส่วนโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม เพื่อยื่นขออนุญาตการก่อสร้าง
อ่านต่อ
Responsive image

บริการด้านการก่อสร้าง

  • วางแผนและควบคุมระยะเวลาโครงการก่อสร้างให้ได้ตามกำหนด
  • บริหารโครงการก่อสร้างโดยทีมงานวิศวกรรมผู้มีความเชี่ยวชาญ
  • ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน
  • ตรวจสอบและส่งมอบงานครั้งสุดท้ายเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์
อ่านต่อ