ภาษาไทย

ตำแหน่งงาน :

เจ้าหน้าที่บุคคล (ด่วน)

รูปแบบ :

งานประจำ

สถานที่ปฎิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร (สุขุมวิท 63, เอกมัย)

รายละเอียดงาน :

- งานด้านสรรหาคัดเลือกพนักงานเบื้องต้น
- จัดทำเอกสารขออัตรากำลังคนทดแทน
- ประกาศตำแหน่งงานว่าง
- ดูแลรับสมัครพนักงาน อำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน
- ประสานงานกับหน่วงงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- นัดสัมภาษณ์พนักงาน
- งานเอกสารด้านฝ่ายบุคคล
- งานประกันสังคม
- งานด้านสวัสดิการ
- งานอื่นๆท่ี่เกี่ยวข้องกับสายงาน

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง
- ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
- อายุ : 23-35 ปี
- เพศ : หญิง
- บุคลิกภาพดี มีทักษะในการส่ื่อสาร มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความอดทนสูง
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS OFFICE และ INTERNET

English

Jobs Position :

HUMAN RESOURCE OFFICER

Job Type :

Full time job

Job Location :

Bangkok (Sukhumvit 63, Ekamai)

Responsibilities :

- Responsible for planning & recruiting manpower. Conduct a jobs advertisement, sourcing, interview, and agreement contract
- Responsible for manpower management both direct and indirect
- Coordinate with officers for both inside and outside organization
- Ensure overall HR activities to be in line with labor law and audit requirements
- Prepare document and paperwork related to Human Resource department
- Communicate effectively with employees
- Fully support throughout normal working hours in urgent cases
- Other jobs assigned by superior

Requirements :

- Female, age below 23 to 35 years old
- Bachelor’s Degree or higher in human resource or related field
- 1 years + experience in human resource field
- Meticulous and detail oriented
- Ability to work with confidential information
- Flexible work schedule with ability to meet deadlines
- Good personality and high personal responsibility
- Self-motivated
- Good computer skills such as MS office and Internet