Responsive image

ค่านิยม

1. เป็นหนึ่งในหัวใจลูกค้า

2. คุณภาพเป็นเลิศ

3. ซื่อสัตย์และโปร่งใส

4. พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

5. รับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร

6. ชีวิตมีสุขในการทำงาน

Responsive image